ดาวน์โหลดสถิติอุดมศึกษา

โรงเรียนสาธิต

ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2564   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนครูที่ปฏิบัติการสอน (รวมทั้งครูที่มีและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู) จำแนกตามประเภท วุฒิการศึกษา และเพศ)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2564   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนครูที่ปฏิบัติการสอน (รวมทั้งครูที่มีและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู) จำแนกตามประเภท ระดับการศึกษาที่ปฏิบัติการสอน และเพศ)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2564   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนบุคลากรทั้งหมด จำแนกตาม รหัสสถาบัน ชื่อสถาบัน ระดับชั้นการเรียนในการสอน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2564   ภาคเรียนที่   2 ใน สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำแนกตาม (จำนวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับประถม ป1 - ป6))
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2564   ภาคเรียนที่   2 ใน สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำแนกตาม (จำนวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม1 -ม3))
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2564   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำแนกตาม (จำนวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม4 - ม6))
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2564   ภาคเรียนที่   2 ใน สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำแนกตาม (จำนวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม4 - ม6))
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2564   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำแนกตาม (จำนวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับก่อนประถม (เด็กเล็ก อนุบาล 1-อนุบาล 3))
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2564   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำแนกตาม (จำนวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับประถม ป1 - ป6))
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2564   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำแนกตาม (จำนวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ก่อนประถม , ประถม ,มต้น ,มปลาย))
มีจำนวนข้อมูลที่นำเข้าแล้ว   93  ตาราง แสดงผลหน้าละ 10  ตารางมีจำนวนข้อมูลที่นำเข้าแล้ว   93  ตาราง แสดงผลหน้าละ 10  ตาราง
หน้าที่