ดาวน์โหลดสถิติอุดมศึกษา

โรงเรียนสาธิต

ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2564   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม โรงเรียน เพศ ระดับการเรียน (ก่อนประถม ประถม ม.ต้น ม.ปลาย) ชั้นเรียน (เด็กเล็ก ถึง ม.6))
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2564   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนครูที่ปฏิบัติการสอน (รวมทั้งครูที่มีและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู) จำแนกตามประเภท วุฒิการศึกษา และเพศ)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2564   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนครูที่ปฏิบัติการสอน (รวมทั้งครูที่มีและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู) จำแนกตามประเภท ระดับการศึกษาที่ปฏิบัติการสอน และเพศ)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2564   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนบุคลากรทั้งหมด จำแนกตาม รหัสสถาบัน ชื่อสถาบัน ระดับชั้นการเรียนในการสอน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2564   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับก่อนประถม ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2564   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับประถม ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2564   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2564   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำแนกตาม (จำนวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2563   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม โรงเรียน ชั้น และเพศ ระดับมัธยมปลาย ม4-ม6)
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต     2563   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม โรงเรียน ชั้น และเพศ ระดับมัธยมต้น ม1-ม3)
มีจำนวนข้อมูลที่นำเข้าแล้ว   89  ตาราง แสดงผลหน้าละ 10  ตารางมีจำนวนข้อมูลที่นำเข้าแล้ว   89  ตาราง แสดงผลหน้าละ 10  ตาราง
หน้าที่