ดาวน์โหลดสถิติอุดมศึกษา

สัดส่วน อาจารย์ต่อนักศึกษา

ไฟล์รายละเอียด     2563   ภาคเรียนที่   1 จำแนกตาม (จำนวน นักศึกษาทั้งหมด และ บุคลากรสายวิชาการ ( อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ))
มีจำนวนข้อมูลที่นำเข้าแล้ว   1  ตาราง แสดงผลหน้าละ 10  ตารางมีจำนวนข้อมูลที่นำเข้าแล้ว   1  ตาราง แสดงผลหน้าละ 10  ตาราง
หน้าที่