ดาวน์โหลดสถิติอุดมศึกษา

สถานศึกษา

ไฟล์รายละเอียด     2564   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / (ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำแนกประเภทรัฐและเอกชน)
มีจำนวนข้อมูลที่นำเข้าแล้ว   1  ตาราง แสดงผลหน้าละ 10  ตารางมีจำนวนข้อมูลที่นำเข้าแล้ว   1  ตาราง แสดงผลหน้าละ 10  ตาราง
หน้าที่