ดาวน์โหลดสถิติอุดมศึกษา

สถานศึกษา

ไฟล์รายละเอียด     2564   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / (ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำแนกประเภทรัฐและเอกชน)
ไฟล์รายละเอียด     2564   ภาคเรียนที่   1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / (ข้อมูลพื้นฐานสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนอกสังกัดกระทรวงฯ (เช่น ที่อยู่ เบอร์โทร))
มีจำนวนข้อมูลที่นำเข้าแล้ว   2  ตาราง แสดงผลหน้าละ 10  ตารางมีจำนวนข้อมูลที่นำเข้าแล้ว   2  ตาราง แสดงผลหน้าละ 10  ตาราง
หน้าที่