ดาวน์โหลดสถิติอุดมศึกษา


สถิตินักศึกษา(ใหม่)

สถิตินักศึกษา(รวม)

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา

สถิติบุคลากร

สถิตินักเรียนโรงเรียนสาธิต

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา

สถิติสถาบันอุดมศึกษา