ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา


เป็นข้อมูลสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่ง มายังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม>

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2564

คน

จำแนกตามระดับการศึกษา

  • ข้อมูลนักศึกษา
  • ข้อมูลบุคลากร
  • ข้อมูลสถานศึกษา

ระดับการศึกษา คน
ปริญญาตรี 269,070
ปริญญาโท 22,005
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5,206
ปริญญาเอก 3,508
ปวส. 2,882
อนุปริญญา 2,482
ปวช. 1,400
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 344
ประกาศนียบัตร 80