ข้อมูลบุคลากร


ข้อมูลสถิติบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ วิทยฐานะ และประเภทสถาบัน โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในภาคการศึกษา 1/2565 โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม >
Infographic >


จำนวนอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565

คน

บุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2565

คน

แบ่งตามประเภทสถาบัน

  • ข้อมูลนักศึกษา
  • ข้อมูลผู้สำเร็จ
  • ข้อมูลสถานศึกษา

ประเภทสถาบัน คน
มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ 104,536
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 23,588
มหาวิทยาลัยเอกชน 17,074
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 23,676
มหาวิทยาลัยของรัฐ 11,945
สถานศึกษานอกสังกัดฯ 10,508
สถาบันเอกชน 2,278
วิทยาลัยเอกชน 2,364
รวมทั้งหมด 195,969