ระบุปี พ.ศ. ที่ท่านต้องการสืบค้นข้อมูลนักศึกษารวม

ข้อมูลปี พ.ศ. 2557
ดาวน์โหลดรายการข้อมูลจำนวนที่ดาวน์โหลด
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / (ประเภทความพิการ) 42
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / (จังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา) 83
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ) 93
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / (สัญชาติของนักศึกษา) 248
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / (อาชีพ / รายได้ ของ บิดา มารดา ) 67
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / 100
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / (จำแนกตามชั้นปี เฉพาะปริญญาตรี และ ต่ำกว่าปริญญาตรี) 194
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / 1,129

Untitled Document
::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการประเมินภาพรวม ความพึงพอใจที่มีต่อสารสนเทศที่ได้รับบริการ กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กรข.) กลุ่มพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ (พข.)::
แบบประเมิน ความพึงพอใจที่มีต่อสารสนเทศที่ได้รับบริการ
ข้อ. รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1 ความพึงพอใจต่อสารสนเทศที่ได้รับบริการ
2. ข้อเสนอแนะ