ระบบจัดการมาตรฐานข้อมูล สป.อว.

ระบุปี พ.ศ. ที่ท่านต้องการสืบค้นข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลปี พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลดรายการข้อมูลจำนวนที่ดาวน์โหลด
ไฟล์รายละเอียด 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / (ข้อมูลพื้นฐานสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนอกสังกัดกระทรวงฯ (เช่น ที่อยู่ เบอร์โทร)) 4,264
ไฟล์รายละเอียด 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / ( ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำแนกประเภทรัฐและเอกชน) 1,530
Untitled Document
::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการประเมินภาพรวม ความพึงพอใจที่มีต่อสารสนเทศที่ได้รับบริการ กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กรข.) กลุ่มพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ (พข.)::
แบบประเมิน ความพึงพอใจที่มีต่อสารสนเทศที่ได้รับบริการ
ข้อ. รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1 ความพึงพอใจต่อสารสนเทศที่ได้รับบริการ
2. ข้อเสนอแนะ