ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลนักศึกษา

เป็นข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษา
จากข้อมูลรายบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

เป็นข้อมูลสถิติจำนวนบุคลากร
จากข้อมูลรายบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

เป็นข้อมูลสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
จากข้อมูลรายบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา

เป็นข้อมูลที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง อว.


อัปเดตข้อมูลล่าสุด

ดาวน์โหลดข้อมูลเดือนรายการข้อมูลจำนวนที่ดาวน์โหลด
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษาใหม่ มรกราคม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561-2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม ระดับการศึกษา / 9
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษาใหม่ มรกราคม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561-2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม กลุ่มสถาบัน / (ข้อมูลนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 update 25-01-2566) 8
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม มรกราคม นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / (สถานภาพของนักศึกษา(ลงทะเบียน , รักษาสภาพ , ขาดการติดต่อ , ยุติการศึกษา) update 25-01-2566) 19
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม มรกราคม นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ชื่อหลักสูตร / (นักศึกษาต่างชาติ จำแนกตามสัญชาติ และ ชั้นปี) 18
ไฟล์รายละเอียด บุคลากรอุดมศึกษา มรกราคม บุคลากรอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม (สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / ประเภทบุคลากรย่อย (วิชาการ ปฏิบัติการ) / (อาจารย์ต่างชาติ)) 8
ไฟล์รายละเอียด บุคลากรอุดมศึกษา มรกราคม บุคลากรอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม (สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ประเภทบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ) / ประเภทบุคลากรย่อย (วิชาการ ปฏิบัติการ) / (จังหวัดที่ตั้งสถาบัน)) 13
ไฟล์รายละเอียด ข้อมูลสถานศึกษา มรกราคม 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / (ข้อมูลพื้นฐานสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนอกสังกัดกระทรวงฯ (เช่น ที่อยู่ เบอร์โทร)) 69
ไฟล์รายละเอียด ข้อมูลสถานศึกษา มรกราคม 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / ( ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำแนกประเภทรัฐและเอกชน) 49
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต มรกราคม โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชั้น และเพศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม4 - ม6)) 14
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต มรกราคม โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชั้น และเพศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม1 -ม3)) 12
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต มรกราคม โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชั้น และเพศ ระดับประถม ป1 - ป6) 13
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต มรกราคม โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชั้น และเพศ ระดับอนุบาล เตรียมอนุบาล และเด็กเล็ก) 14
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม มรกราคม นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อหลักสูตร / (ประเภทความพิการ) 60
ไฟล์รายละเอียด บุคลากรอุดมศึกษา มรกราคม บุคลากรอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม (สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / คณะ/ เพศ / ระดับการศึกษา / ประเภทบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ) / ประเภทบุคลากรย่อย (วิชาการ ปฏิบัติการ) / (สายวิชาการ (อาจารย์ประจำ) สายวิชาการ (อาจารย์พิเศษ) สายวิชาการ (อาจารย์ประจำโดยมี MOU กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ) และสายวิชาการ (อาจารย์ประจำโดยมี MOU กับสถานประกอบการ)) 19
ไฟล์รายละเอียด บุคลากรอุดมศึกษา มรกราคม บุคลากรอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม (สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ประเภทบุคลากรย่อย (วิชาการ ปฏิบัติการ) / (ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ รศ ศ) 15

ดาวน์โหลดสถิติอุดมศึกษา

ข้อมูลนักศึกษา
สถิตินักศึกษาใหม่
ข้อมูลบุคลากร
สถิตินักศึกษารวม
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
สถิติบุคลากร
ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา
สถิติผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
สถิติสถาบันอุดมศึกษา
ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา
โรงเรียนสาธิต

Infographicดูเพิ่มเติม

ข้อมูลหลักสูตร


ข่าวสารและกิจกรรมข้อมูลด้านอื่นๆสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม`
จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ 2537


ทั้งนี้ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กรข.)
กลุ่มพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ (พข.)
02 039 5676-80
e-mail : info@mhesi.go.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้

ทั้งหมด