ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลนักศึกษา

เป็นข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษา
จากข้อมูลรายบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

เป็นข้อมูลสถิติจำนวนบุคลากร
จากข้อมูลรายบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

เป็นข้อมูลสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
จากข้อมูลรายบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา

เป็นข้อมูลที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง อว.


อัปเดตข้อมูลล่าสุด

ดาวน์โหลดข้อมูลเดือนรายการข้อมูลจำนวนที่ดาวน์โหลด
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษาใหม่ พฤศจิกายน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / (สถานภาพของนักศึกษา(ลงทะเบียน , รักษาสภาพ , ขาดการติดต่อ , ยุติการศึกษา)) 23
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม พฤศจิกายน นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / (สถานภาพของนักศึกษา(ลงทะเบียน , รักษาสภาพ , ขาดการติดต่อ , ยุติการศึกษา) update 23-11-2565) 2,558
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต พฤศจิกายน โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 จำแนกตาม (จำนวนบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษาที่จบสูงสุด) 15
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต พฤศจิกายน โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 จำแนกตาม (จำนวนบุคลากรทั้งหมด) 20
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต พฤศจิกายน โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 จำแนกตาม (จำนวนบุคคลากรโรงเรียนสาธิต สายสนับสนุน จำแนกตามประเภทบุคลากร) 14
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต พฤศจิกายน โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 จำแนกตาม (จำนวนบุคคลากรโรงเรียนสาธิต สายวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร) 15
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต พฤศจิกายน โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 จำแนกตาม (จำนวนบุคคลากรโรงเรียนสาธิต จำแนกตามประเภทบุคลากร และเพศ) 18
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต พฤศจิกายน โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 จำแนกตาม (จำแนกตาม (จำนวนบุคคลากรโรงเรียนสาธิตที่ปฏิบัติการสอน (รวมทั้งครูที่มีและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู) จำแนกตามประเภท วุฒิการศึกษา และเพศ )) 18
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต พฤศจิกายน โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 จำแนกตาม (จำแนกตาม (จำนวนบุคคลากรโรงเรียนสาธิต ที่ปฏิบัติการสอน (รวมทั้งครูที่มีและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู) จำแนกตามประเภท ระดับการศึกษาที่สอน และเพศ)) 16
ไฟล์รายละเอียด บุคลากรอุดมศึกษา ตุลาคม บุคลากรอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ประเภทบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ) / ประเภทบุคลากรย่อย (วิชาการ ปฏิบัติการ) / 276
ไฟล์รายละเอียด บุคลากรอุดมศึกษา ตุลาคม บุคลากรอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ประเภทบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ) / ประเภทบุคลากรย่อย (วิชาการ ปฏิบัติการ) / (สายวิชาการ(อาจารย์ประจำ) และสายวิชาการ(อาจารย์พิเศษ)) 166
ไฟล์รายละเอียด บุคลากรอุดมศึกษา ตุลาคม บุคลากรอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ประเภทบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ) / ประเภทบุคลากรย่อย (วิชาการ ปฏิบัติการ) / ((สายสนับสนุน และสายสนับสนุนมีชั่วโมงช่วยสอน)) 119
ไฟล์รายละเอียด บุคลากรอุดมศึกษา ตุลาคม บุคลากรอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / (ตำแหน่งทางบริหาร) 109
ไฟล์รายละเอียด บุคลากรอุดมศึกษา ตุลาคม บุคลากรอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ประเภทบุคลากรย่อย (วิชาการ ปฏิบัติการ) / (ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ รศ ศ)) 306
ไฟล์รายละเอียด บุคลากรอุดมศึกษา ตุลาคม บุคลากรอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / คณะ / (บุคลากรทั้งหมด) 72

ดาวน์โหลดสถิติอุดมศึกษา

ข้อมูลนักศึกษา
สถิตินักศึกษาใหม่
ข้อมูลบุคลากร
สถิตินักศึกษารวม
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
สถิติบุคลากร
ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา
สถิติผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
สถิติสถาบันอุดมศึกษา
ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา
โรงเรียนสาธิต

Infographicดูเพิ่มเติม

ข้อมูลหลักสูตรข้อมูลด้านอื่นๆสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม`
จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ 2537


ทั้งนี้ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กรข.)
กลุ่มพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ (พข.)
02 039 5676-80
e-mail : info@mhesi.go.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้

ทั้งหมด