ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา


ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้แบ่งประเภทสถาบันอุดมศึกษา ออกเป็น 9 ประเภท คือ
1. มหาวิทยาลัยรัฐจำกัดรับ
2.มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ
3.มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ
4.มหาวิทยาลัยราชภัฎ
5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
6.มหาวิทยาลัยเอกชน
7.วิทยาลัยเอกชน
8.สถาบันเอกชน
9.สถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
กำหนดการจัดส่งข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี และสถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับปรุงข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา


รายละเอียดเพิ่มเติม >
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ