ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา


เป็นข้อมูลสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่ง มายังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม>

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564

คน

จำแนกตามระดับการศึกษา

  • ข้อมูลนักศึกษา
  • ข้อมูลบุคลากร
  • ข้อมูลสถานศึกษา

ระดับการศึกษา คน
ปริญญาตรี 276,560
ปริญญาโท 26,607
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5,023
ปริญญาเอก 3,788
อนุปริญญา 2,382
ปวส. 2,148
ปวช. 848
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 577
ประกาศนียบัตร 190