ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา


เป็นข้อมูลสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่ง มายังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม>

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2565

คน

จำแนกตามระดับการศึกษา

  • ข้อมูลนักศึกษา
  • ข้อมูลบุคลากร
  • ข้อมูลสถานศึกษา

ระดับการศึกษา คน
ปริญญาตรี 292,940
ปริญญาโท 28,078
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 6,023
ปริญญาเอก 5,136
ปวส. 1,675
อนุปริญญา 2,902
ปวช. 2,827
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 520
ประกาศนียบัตร 229