ข้อมูลนักศึกษา


เป็นข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษารวม ทุกชั้นปี ทุกระดับการศึกษา ที่มีสถานภาพกำลังศึกษาและรักษาสถานภาพ โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่ง มายังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ข้อมูลปีการศึกษา 2564 ภาคการเรียนที่1 กำหนดการเก็บข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม>

จำนวนนักศึกษารวมปีการศึกษา 2564

คน

จำแนกตามระดับการศึกษา

  • ข้อมูลบุคลากร
  • ข้อมูลผู้สำเร็จ
  • ข้อมูลสถานศึกษา

ระดับการศึกษา คน
ปริญญาตรี 1,484,085
ปริญญาโท 104,758
ปริญญาเอก 29,145
อนุปริญญา 11,733
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 11,427
ปวส. 8,432
ปวช.7,439
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 1,299
ประกาศนียบัตร 102