ข้อมูลนักศึกษา


เป็นข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษารวม ทุกชั้นปี ทุกระดับการศึกษา ที่มีสถานภาพกำลังศึกษาและรักษาสถานภาพ โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่ง มายังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ข้อมูลปีการศึกษา 2566 ภาคการเรียนที่ 1 กำหนดการเก็บข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษจิกายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม>

จำนวนนักศึกษารวมปีการศึกษา 2566

คน

จำแนกตามระดับการศึกษา

  • ข้อมูลบุคลากร
  • ข้อมูลผู้สำเร็จ
  • ข้อมูลสถานศึกษา

ระดับการศึกษา คน
ปริญญาตรี 1,565,717
ปริญญาโท 97,066
ปริญญาเอก 27,646
อนุปริญญา 11,313
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 9,278
ปวส. 9,599
ปวช.5,978
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 1,336
ประกาศนียบัตร 201