ข้อมูลบุคลากร


ข้อมูลสถิติบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ วิทยฐานะ และประเภทสถาบัน โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในภาคการศึกษา 1/2564 โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564


รายละเอียดเพิ่มเติม >
Infographic >


จำนวนอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564

คน

บุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2564

คน

แบ่งตามประเภทสถาบัน

  • ข้อมูลนักศึกษา
  • ข้อมูลผู้สำเร็จ
  • ข้อมูลสถานศึกษา

ประเภทสถาบัน คน
มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ 127,702
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 26,727
มหาวิทยาลัยเอกชน 16,992
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 14,338
มหาวิทยาลัยของรัฐ 13,228
สถานศึกษานอกสังกัดฯ 7,991
มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ 5,859
สถาบันเอกชน 2,534
วิทยาลัยเอกชน 1,832
รวมทั้งหมด 217,203