ข้อมูลบุคลากร


ข้อมูลสถิติบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ วิทยฐานะ และประเภทสถาบัน
โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในภาคการศึกษา 1/2566 โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566


รายละเอียดเพิ่มเติม >
Infographic >


จำนวนบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2566

คน

แบ่งตามประเภทสถาบัน

  • ข้อมูลนักศึกษา
  • ข้อมูลผู้สำเร็จ
  • ข้อมูลสถานศึกษา

ประเภทสถาบัน คน
มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ 30,589
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 13,056
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6,198
มหาวิทยาลัยของรัฐ 5,449
มหาวิทยาลัยรัฐไม่จำกัดรับ 1,493
มหาวิทยาลัยเอกชน 9,108
สถานศึกษานอกสังกัดฯ 1,144
สถาบันเอกชน 1,029
วิทยาลัยเอกชน 1,579
รวมทั้งหมด 69,645