ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา
ค้นหาหลักสูตรภายในระบบ

ลำดับรหัสสถาบันศูนย์/วิทยาเขตหลักสูตรไทย
1 25350011100707 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (สหสาขาวิชา)
2 25570011103997 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสหวิทยาการ)
3 25430011101988 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรสหสาขาวิชา)
4 25430011101977 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)
5 25400011101434 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรสหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ)
6 25400011101423 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
7 25260011100178 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (สหสาขาวิชา)
8 25440011101203 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (สหสาขาวิชา)
9 25240011100042 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สหสาขาวิชา)
10 25510011110853 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
11 25490011111637 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา)
12 25570011103975 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ
13 25480011110499 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
14 25550011106324 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปคึกษา
15 25420011101199 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
16 25450011102857 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
17 25260011100167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
18 25380011100857 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
19 25110011100025 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
20 25350011100685 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
21 25070011100054 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
22 25310011100308 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
23 25130011100062 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติการศึกษา
24 25520011109245 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาตจวิทยา
25 25580011101783 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์เฉพาะทาง
26 25490201110334 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
27 25530191104386 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6ปี)
28 25530011105229 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป
29 25580011101772 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
30 25290011100306 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์
31 25370011100507 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์
32 25570011103964 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
33 25070011100043 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
34 25510011110842 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
35 25470011104255 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์
36 25520011109234 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
37 25440011101192 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
38 25490011111626 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
39 25440011101181 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มหโมเลกุล
40 25320011100434 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
41 25450011102868 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ (สหสาขาวิชา)
42 25440011101012 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
43 25480011109634 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
44 25480011109623 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
45 25560011103816 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต
46 25420011101043 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต
47 25450011102341 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
48 25510011109593 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ
49 25370011100395 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, การเงิน
50 25480011108892 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
51 25520021100382 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
52 25530021100089 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
53 25520021100393 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
54 25490021100017 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
55 25510021100155 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
56 25510021100166 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
57 25510021100177 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
58 25520021100404 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
59 25530021100091 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
60 25540021100024 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
61 25530021100102 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร
62 25530021100113 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
63 25540021100035 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
64 25540021100046 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
65 25510021100188 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
66 25490021100028 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
67 25520021100415 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร
68 25520021100426 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
69 25530021100124 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ
70 25530021100135 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน
71 25490021100039 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
72 25510021100199 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ)
73 25520021100437 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
74 25540021100057 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
75 25520021100448 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
76 25520021100459 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
77 25530021100146 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ)
78 25520021100461 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
79 25520021100472 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
80 25510031100202 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
81 25520031100484 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
82 25510031100213 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83 25510031100224 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
84 25520031100495 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
85 25550031100015 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
86 25530031100158 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
87 25510031100235 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษานานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
88 25520031100506 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
89 25520031100517 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
90 25520031100528 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
91 25480031100017 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
92 25450031100014 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
93 25510031100246 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
94 25510031100257 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
95 25520031100539 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
96 25520031100541 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
97 25480031100028 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
98 25480031100039 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
99 25500031100019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
100 25520031100552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
101 25530031100169 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
102 25510031100268 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
103 25520031100563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
104 25510031100279 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
105 25480031100041 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น
106 25520031100574 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
107 25540031100069 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
108 25520031100585 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
109 25520031100596 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
110 25480031100052 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
111 25510031100281 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112 25520031100607 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด
113 25510041100293 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
114 25510041100304 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
115 25520041100619 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
116 25480041100064 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
117 25520041100621 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
118 25510041100315 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
119 25520051100633 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
120 25500051100034 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล (หลักสูตรนานาชาติ)
121 25510051100327 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
122 25520051100644 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
123 25530051100173 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
124 25330051100655 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
125 25510051100338 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
126 25520051100666 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
127 25530051100184 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
128 25320051100677 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
129 25510051100349 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
130 25520051100688 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ
131 25510051100699 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ
132 25530051100195 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์
133 25220051100073 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
134 25510051100351 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
135 25520051100701 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
136 25461041101929 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
137 25480061100077 มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
138 25520061100713 มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
139 25370061100724 มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
140 25510061100363 มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
141 25520061100735 มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
142 25510071100375 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
143 25510071100386 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
144 25510071100397 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
145 25510071100408 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
146 25500071100047 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
147 25500071100058 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
148 25500071100069 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
149 25490071100046 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
150 25520071100747 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
151 25490071100057 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
152 25540071100086 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
153 25520071100758 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
154 25520071100769 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
155 25510071100419 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
156 25520071100771 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
157 25510071100421 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
158 25520071100782 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
159 25510071100432 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
160 25510071100443 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
161 25570111101906 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
162 25530071100208 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข
163 25510081100466 มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
164 25510081100477 มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
165 25530081100211 มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
166 25510081100488 มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
167 25510081100499 มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
168 25520081100794 มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
169 25510081100501 มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
170 25510081100512 มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
171 25510081100523 มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
172 25510081100534 มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
173 25530081100222 มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี บัณฑิตวิทยาลัย
174 25530081100233 มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
175 25530081100244 มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
176 25530081100255 มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศิลปากร
177 25520081100805 มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
178 25520091100817 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
179 25600096000809 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
180 25530091100278 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
181 25510091100557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
182 25520091100828 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
183 25540091100099 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
184 25480091100082 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
185 25650046006108 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
186 25530091100289 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
187 25520091100841 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
188 25520091100852 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
189 25520091100863 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
190 25530091100291 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
191 25520091100874 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
192 25510091100568 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
193 25530091100302 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
194 25520091100885 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
195 25530091100313 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
196 25520091100896 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
197 25520091100907 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
198 25510091100579 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
199 25540091100101 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
200 25540091100112 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
201 25530091100324 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
202 25530091100335 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
203 25520091100918 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
204 25540101100124 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
205 25530101100347 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
206 25450151102561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
207 25520101100932 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
208 25530101100358 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
209 25520101100943 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
210 25520101100954 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
211 25510101100582 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
212 25530101100369 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
213 25520101100965 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
214 25520111100977 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
215 25520111100988 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
216 25530111100372 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
217 25530111100383 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
218 25610128001572 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)
219 25640128002295 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
220 25610121600146 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
221 25640126001461 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน
222 25480131100097 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
223 25510131100607 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้
224 25510131100618 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ
225 25510131100629 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน
226 25520131101047 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร หลักสูตรปกติ
227 25520131101058 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
228 25520131101069 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
229 25510151100633 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
230 25510151100644 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
231 25530151100411 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
232 25520151101073 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
233 25510151100655 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
234 25540151100131 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
235 25520151101084 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
236 25530151100422 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
237 25510151100666 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
238 25510151100677 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
239 25530151100433 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
240 25530151100444 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
241 25530151100455 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
242 25490151100067 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
243 25540151100142 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
244 25540151100153 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
245 25510161100689 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
246 25520161101096 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
247 25520161101107 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
248 25530161100467 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
249 25630164004195 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
250 25510161100702 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
251 25510161100713 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
252 25520161101118 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
253 25530161100478 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
254 25520161101129 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
255 25480181100104 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
256 25480181100115 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
257 25520181101133 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
258 25520181101144 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
259 25520181101155 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
260 25520181101166 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
261 25470191100014 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
262 25490191100073 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนศิลปะ
263 25470191100025 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
264 25520191101178 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ)
265 25520191101189 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา
266 25540191100168 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
267 25520191101191 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
268 25491861111936 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
269 25520191101213 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
270 25530191100483 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
271 25530191100494 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
272 25530191100505 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
273 25530191100516 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
274 25520191101224 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
275 25510191100727 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
276 25510191100738 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
277 25530191100527 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
278 25540191100179 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
279 25510191100749 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
280 25480191100127 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
281 25520191101246 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
282 25520191101257 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
283 25510191100751 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรสองภาษา)
284 25510191100762 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
285 25510191100773 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
286 25520191101268 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ (หลักสูตรสองภาษา)
287 25530191100538 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
288 25530191100549 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
289 25530191100551 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
290 25540191100181 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
291 25520191101279 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
292 25510191100784 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
293 25530191100562 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
294 25540201100193 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
295 25540201100204 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
296 25540201100215 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
297 25540201100226 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
298 25500201100075 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
299 25520201101282 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
300 25510201100796 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร
301 25510201100807 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
302 25520201101293 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยนเรศวร
303 25500201100086 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
304 25520201101304 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
305 25510201100818 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
306 25540201100237 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
307 25510201100829 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร
308 25510201100831 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
309 25540201100248 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
310 25520201101315 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
311 25500201100097 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
312 25520201101326 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
313 25510201100842 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร
314 25520201101337 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืชอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
315 25520201101348 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
316 25540201100259 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
317 25540201100261 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
318 25510201100853 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
319 25520201101359 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
320 25520201101361 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
321 25510201100864 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
322 25520201101372 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
323 25520201101383 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
324 25510201100875 มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
325 25610024000834 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
326 25500211100109 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
327 25530211100575 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
328 25510211100887 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
329 25520211101406 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
330 25520211101417 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
331 25530211100586 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
332 25500221100112 มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
333 25500221100123 มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (วิทยาลัยเขตพัทลุง)
334 25530231100599 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
335 25530231100601 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
336 25530231100612 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
337 25510241100892 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา
338 25520241101422 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
339 25530241100624 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
340 25520241101433 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
341 25520241101444 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
342 25510241100903 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
343 25510241100914 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา
344 25520241101466 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
345 25520241101477 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
346 25530241100646 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
347 25510251100926 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
348 25510251100937 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
349 25530251100658 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
350 25530251100669 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
351 25520261101492 มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
352 25540261100278 มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
353 25520261101503 มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
354 25520261101514 มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยนครพนม
355 25520261101525 มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม
356 25520261101536 มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยนครพนม
357 25530261100672 มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนครพนม
358 25530261100683 มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม
359 25530261100694 มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร มหาวิทยาลัยนครพนม
360 25520261101547 มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
361 25530261100705 มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
362 25520261101558 มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยนครพนม
363 25540271100281 มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
364 25490511100091 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารตรา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
365 25500511100136 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
366 25530511100714 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
367 25520511101567 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม
368 25520511101578 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
369 25520511101589 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
370 25530531100727 มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ
371 25510531100949 มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ
372 25520541101594 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
373 25480541100137 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
374 25520541101605 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
375 25540541100292 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
376 25520541101616 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
377 25480541100148 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาคารพญาไท มหาวิทยาลัยศรีปทุม
378 25540541100303 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
379 25510541100952 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
380 25530541100739 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
381 25520541101627 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
382 25520541101638 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม
383 25540541100314 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
384 25480541100159 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
385 25400011101164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
386 25510561100965 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
387 25540561100327 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเว็บและเนื้อหา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
388 25530561100743 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
389 25520561101642 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
390 25520561101653 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
391 25490571100108 มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง มหาวิทยาลัยเกริก
392 25530601100758 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
393 25520611101669 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
394 25500611100148 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
395 25520611101671 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
396 25520611101682 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
397 25520611101693 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
398 25520611101704 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
399 25490681100112 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต
400 25561881102148 วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา
401 25500681100157 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
402 25510681100981 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
403 25510681100992 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) มหาวิทยาลัยรังสิต
404 25500681100168 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลักสูตรทางไกล) มหาวิทยาลัยรังสิต
405 25540681100343 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค มหาวิทยาลัยรังสิต
406 25530681100768 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต
407 25520681101746 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
408 25540681100354 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยรังสิต
409 25520741101754 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
410 25540741100362 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
411 25500741100176 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาทวิภาษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
412 25520741101765 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
413 25540741100373 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
414 25540741100384 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน(หลักสูตรนานาชาติ)
415 25500741105159 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายภาษีอากร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
416 25520831101776 มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยราชธานี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชธานี
417 25510901101018 มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี
418 25521031101789 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
419 25521031101791 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
420 25521031101802 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
421 25521031101813 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
422 25521031101824 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
423 25511041101036 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
424 25531041100779 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
425 25541041100398 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
426 25511071101041 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
427 25521071101839 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
428 25531101100787 วิทยาลัยสันตพล วิทยาลัยสันตพล หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยสันตพล
429 25541101100406 วิทยาลัยสันตพล วิทยาลัยสันตพล หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา วิทยาลัยสันตพล
430 25511151101051 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
431 25511151101062 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
432 25531221100792 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
433 25531221100803 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
434 25511231101072 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
435 25531231100826 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
436 25521231101848 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
437 25471241100044 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
438 25531261100831 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
439 25531261100842 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
440 25521271101854 มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
441 25511271101087 มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
442 25511271101098 มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
443 25521271101865 มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
444 25511271101109 มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
445 25541291100418 มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก สระบุรี มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก สระบุรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
446 25511301101114 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
447 25511301101125 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
448 25511301101136 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
449 25531301100857 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
450 25521301101879 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
451 25511301101147 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
452 25521311101882 มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
453 25521311101893 มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเนชั่น
454 25531311100869 มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
455 25521331101906 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล
456 25521331101939 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
457 25531331100906 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
458 25511371101156 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
459 25511371101167 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
460 25521371101945 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
461 25481391100165 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
462 25521391101958 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
463 25511391101171 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
464 25531401100915 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
465 25541401100455 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
466 25541401100466 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
467 25541401100477 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
468 25541411100489 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
469 25491411100124 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
470 25521431101964 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
471 25531431100929 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
472 25521431101975 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
473 25521431101986 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
474 25521431101997 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
475 25511431101186 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
476 25531431100931 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
477 25511431101197 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
478 25521431102008 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
479 25531431100942 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
480 25521431102019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
481 25521431102021 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
482 25481431100171 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
483 25481431100182 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
484 25511441101209 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
485 25531441100954 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
486 25521441102033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
487 25481441100194 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
488 25521451102045 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
489 25511451101223 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
490 25511451101234 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
491 25511451101245 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
492 25521451102056 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
493 25491461100131 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
494 25531461100967 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
495 25511471101258 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
496 25511481101261 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
497 25541481100498 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
498 25521481102061 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
499 25530131104806 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
500 25541491100501 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
501 25541491100512 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
502 25511491101284 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรต่อเนื่อง
503 25531491100972 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
504 25531491100983 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
505 25531491100994 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
506 25511491101295 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
507 25541501100524 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
508 25521501102074 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
509 25481511100203 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
510 25491511100147 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
511 25541511100536 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
512 25511511101308 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
513 25511511101319 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
514 25541511100558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
515 25511511101321 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
516 25521521102087 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
517 25521521102098 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
518 25501541100186 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
519 25501541100197 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
520 25521541102102 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
521 25511541101335 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
522 25531541101001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
523 25511541101346 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
524 25521541102113 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
525 25460011102149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
526 25531551101024 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
527 25531561101036 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
528 25531561101047 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
529 25531561101058 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
530 25521561102126 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
531 25521561102137 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
532 25521571102149 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
533 25481571100211 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
534 25521571102151 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
535 25521571102162 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
536 25521581102174 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
537 25531581101062 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
538 25511581101363 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
539 25541581100567 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
540 25541581100578 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
541 25541581100589 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
542 25531581101073 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
543 25521581102185 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
544 25541581100591 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
545 25521601102198 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
546 25521601102209 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
547 25521601102211 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
548 25521611102223 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ
549 25521631102236 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
550 25521631102247 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
551 25521631102258 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
552 25531631101089 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
553 25521631102269 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
554 25511641101371 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
555 25531641101092 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
556 25531641101103 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
557 25531641101114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
558 25531641101125 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
559 25501651100201 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
560 25541661100601 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
561 25541661100612 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
562 25541661100623 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
563 25541661100634 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
564 25511661101384 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
565 25521661102274 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
566 25511661101395 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
567 25511661101406 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
568 25531661101138 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
569 25531661101149 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
570 25531661101151 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
571 25531661101162 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
572 25521661102285 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
573 25521661102296 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
574 25511661101417 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
575 25521661102307 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
576 25521661102318 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจภัตรคาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
577 25521661102329 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
578 25531671101174 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
579 25541671100646 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
580 25521671102332 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
581 25511671101429 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
582 25521671102343 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
583 25521671102354 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
584 25541671100657 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
585 25531681101186 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
586 25501681100215 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
587 25511681101432 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
588 25501681100226 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
589 25511681101443 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
590 25511691101455 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
591 25511691101466 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
592 25541691100661 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
593 25521701102368 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
594 25521701102379 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
595 25521701102381 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
596 25501711100231 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
597 25511711101479 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
598 25511711101481 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
599 25501711100242 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
600 25521721102394 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
601 25521721102405 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
602 25521721102416 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
603 25511731101494 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
604 25531731101193 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
605 25531731101204 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
606 25511741101506 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
607 25521741102431 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
608 25531751101217 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
609 25531751101228 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
610 25531751101239 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
611 25531751101241 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
612 25521751102443 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
613 25521751102454 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
614 25521751102465 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
615 25531761101253 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
616 25491771100157 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
617 25521791102471 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
618 25521791102482 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
619 25511791101513 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
620 25501801100253 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร
621 25521801102494 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
622 25511811101526 มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม
623 25511811101537 มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
624 25521811102506 มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสยาม
625 25541811100686 มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม
626 25531811101269 มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติภาพศึกษาและการฑูต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสยาม
627 25541811100697 มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสยาม
628 25531821101272 วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยเชียงราย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยเชียงราย
629 25531821101283 วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยเชียงราย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเชียงราย
630 25511821101549 วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยเชียงราย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
631 25511831101552 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัยพิษณุโลก หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
632 25511831101563 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัยพิษณุโลก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
633 25511831101574 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัยพิษณุโลก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
634 25501851100269 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
635 25501851100282 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
636 25501851100293 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
637 25501851100304 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
638 25501851100315 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
639 25501851100326 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
640 25501851100337 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
641 25501851100348 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
642 25501851100359 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
643 25491851100167 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
644 25511851101587 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
645 25491851100178 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
646 25481851100223 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามหายานศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
647 25511851101598 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
648 25511851101609 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
649 25541851100703 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
650 25541851100714 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
651 25491861100181 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
652 25481861100235 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
653 25481861100246 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
654 25511871101613 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
655 25511881101625 วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
656 25521881102515 วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา
657 25511881101636 วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนครราชสีมา
658 25491881101647 วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
659 25511881101658 วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาลัยนครราชสีมา
660 25511881101669 วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลัยนครราชสีมา
661 25511911101674 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
662 25511911101685 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
663 25511911101707 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
664 25511911101718 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
665 25511911101729 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
666 25511911101731 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
667 25511911101742 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
668 25501921100368 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี)
669 25511921101754 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
670 25511921101765 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
671 25511921101776 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
672 25521931102522 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
673 25511931101788 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
674 25521941102534 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
675 25511941101791 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
676 25511941101802 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
677 25511941101813 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
678 25531941101297 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
679 25521941102545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
680 25531941101308 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
681 25531941101319 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
682 25511941101824 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
683 25651954005838 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
684 25651954005827 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
685 25651954005816 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร
686 25651954005805 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
687 25511961101848 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
688 25511971101851 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
689 25541971100739 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
690 25511971101862 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
691 25511971101873 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
692 25511971101884 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ไสใหญ่) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
693 25511971101895 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
694 25511971101906 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
695 25541971100741 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
696 25541971100752 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
697 25511971101917 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
698 25511971101928 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
699 25511971101939 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
700 25511971101941 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
701 25511971101952 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
702 25511971101963 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
703 25511981101975 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
704 25631994005019 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
705 25621994003319 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
706 25621994003308 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา
707 25531991103025 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมการเชื่อม
708 25621994003286 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
709 25621994003275 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล
710 25651994004753 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
711 25631994004953 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ
712 25512011102013 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
713 25532011101407 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
714 25532011101418 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข
715 25542201100768 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา
716 25512251102021 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
717 25532261101427 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
718 25532281101431 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
719 25550031104864 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
720 25512281102046 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
721 25512281102057 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
722 25522501102615 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
723 25532611101448 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
724 25350011100437 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
725 25490011110052 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
726 25530011104217 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
727 25350011100426 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย
728 25490011110041 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ
729 25480011108881 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
730 25500011110716 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพ
731 25420011101032 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
732 25490611100193 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
733 25480611100258 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
734 25470611100066 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
735 25500611100385 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
736 25490611100204 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
737 25480611100269 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
738 25470611100077 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
739 25500611100396 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
740 25490611100215 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
741 25470611100088 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
742 25490611100226 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
743 25470611100099 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
744 25500611100407 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
745 25460171100033 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
746 25500171100419 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
747 25410171100026 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
748 25360171100019 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
749 25360171100021 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
750 25420171100051 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
751 25360171100032 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
752 25380171100023 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
753 25360171100043 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
754 25370171100022 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
755 25360171100054 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
756 25370171100033 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
757 25380171100034 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
758 25501021100425 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
759 25491021100233 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
760 25450031100036 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
761 25450031100047 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
762 25380031100049 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
763 25450031100058 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
764 25450031100069 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
765 25450031100071 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
766 25420031100055 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
767 25420031100066 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
768 25360031100069 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
769 25430031100023 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
770 25460031100037 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
771 25320031100019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
772 25460031100026 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
773 25460031100048 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
774 25460031100059 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
775 25400031100018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
776 25410031100032 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
777 25470031100106 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
778 25270031100014 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
779 25270031100025 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
780 25460031100061 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
781 25380031100051 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
782 25480031100276 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
783 25270031100036 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
784 25480031100287 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
785 25380031100062 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
786 25460031100072 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
787 25460031100083 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
788 25460031100094 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
789 25470031100117 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
790 25450031100082 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
791 25521431103145 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
792 25511431102615 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
793 25501431101455 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
794 25511431102626 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
795 25511431102637 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
796 25511431102648 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
797 25510071102658 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
798 25510071102669 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
799 25510071102671 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
800 25360181100257 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
801 25511431102683 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
802 25511431102694 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
803 25531431101649 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
804 25521431103156 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
805 25630218004241 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน
806 25350681100083 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
807 25340681100069 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
808 25290681100086 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
809 25370681100164 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต
810 25290681100097 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก
811 25290681100121 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต
812 25430681100644 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
813 25450681100668 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
814 25300681100098 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
815 25450681100679 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
816 25300681100109 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
817 25370681100175 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต
818 25420681100441 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
819 25521431103167 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
820 25481111102245 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
821 25591011101458 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์ มหาวิทยาลัยเมธารัถย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)
822 25351111100147 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
823 25351111100158 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
824 25301111100219 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
825 25651954005794 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสาร (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
826 25651954004578 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการออกแบบสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)
827 25631954003891 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
828 25651956000565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (วิทยาเขตศาลายา/วิทยาเขตวังไกลกังวล)
829 25651956000543 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาและกลยุทธ์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตศาลายา
830 25641954002395 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (วิทยาเขตศาลายา)
831 25641956000237 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)
832 25471711103804 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
833 25641954000843 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปคึกษา
834 25471111101311 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
835 25481111102267 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
836 25611952100338 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
837 25541111101353 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
838 25621951100318 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
839 25431111100754 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
840 25551421100998 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ
841 25281111100072 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
842 25541141101378 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
843 25551821101004 วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยเชียงราย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเชียงราย
844 25520061103795 มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
845 25501141102296 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
846 25511271103438 มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยปทุมธานี
847 25481931102303 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
848 25450031100093 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
849 25370031100037 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
850 25470031100128 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
851 25390031100017 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
852 25450031100104 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
853 25500031100436 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
854 25270031100047 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
855 25480031100298 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
856 25490181100241 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
857 25500011110705 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
858 25450071100119 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
859 25480071100304 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง
860 25310071100013 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
861 25450031100126 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
862 25450071100132 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
863 25320031100021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
864 25430071100038 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
865 25470031100139 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
866 25450031100148 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
867 25460031100105 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
868 25460031100116 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
869 25440071100017 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
870 25330031100011 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
871 25470031100141 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
872 25460031100127 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
873 25300031100028 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
874 25330071100026 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
875 25490031100255 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
876 25440031100024 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง
877 25500061102498 มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
878 25320031100032 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
879 25490031100266 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
880 25400031100029 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
881 25370031100048 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
882 25340031100012 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปคึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
883 25320031100043 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
884 25460031100138 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
885 25460031100149 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
886 25370031100059 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
887 25460031100151 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
888 25470031100152 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
889 25500061102509 มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
890 25430031100045 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
891 25490031100277 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
892 25460031100162 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
893 25430031100056 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
894 25530031101453 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
895 25460031100184 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
896 25380031100073 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
897 25440031100035 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
898 25510031102068 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
899 25300031100039 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
900 25220031100018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
901 25520031102633 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
902 25410031100043 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
903 25450031100159 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
904 25350031100024 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
905 25320031100054 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น
906 25450031100161 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
907 25320031100065 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
908 25160031100012 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
909 25440031100046 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
910 25440031100057 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
911 25480031100311 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
912 25460031100173 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
913 25460041100185 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
914 25400041100032 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
915 25330041100034 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
916 25400041100043 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
917 25420041100078 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
918 25380041100085 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
919 25410041100055 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
920 25410041100066 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
921 25410041100077 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
922 25070041100013 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
923 25250041100013 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
924 25430041100068 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
925 25280041100016 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
926 25431391100079 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
927 25380041100096 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
928 25230041100011 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
929 25420041100089 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
930 25330041100045 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
931 25470041100164 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
932 25290041100017 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
933 25450041100173 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
934 25410041100088 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
935 25440041100069 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
936 25490041100289 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
937 25460041100196 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
938 25100041100016 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
939 25260041100014 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
940 25380041100107 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
941 25490041100291 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
942 25410041100099 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
943 25470041100175 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
944 25380041100118 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
945 25450041100184 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
946 25460041100207 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
947 25370041100062 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
948 25460041100218 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
949 25490041100302 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
950 25350041100036 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
951 25450041100195 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
952 25450041100206 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
953 25450041100217 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
954 25500041100448 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
955 25450041100228 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
956 25510041102071 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
957 25480041100323 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
958 25480041100334 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
959 25410041100101 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
960 25490041100313 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
961 25370041100073 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
962 25490041100324 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
963 25010041100016 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
964 25470181100182 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
965 25480041100345 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
966 25410041100112 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
967 25481391100367 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
968 25440041100071 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
969 25461391100231 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
970 25410041100123 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
971 25410041100134 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
972 25410041100145 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
973 25460041100242 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
974 25360041100083 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
975 25420041100091 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
976 25410041100156 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
977 25380041100129 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
978 25471391100197 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
979 25390071100023 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
980 25360041100094 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
981 25450041100239 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
982 25420041100102 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
983 25480041100378 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
984 25430041100081 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
985 25490041100335 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
986 25330041100056 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
987 25450041100241 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
988 25390041100031 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
989 25080041100014 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
990 25360041100105 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
991 25430041100092 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
992 25500041100459 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
993 25420041100113 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
994 25370041100084 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
995 25320041100077 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
996 25370041100095 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
997 25480041100389 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
998 25470071100202 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
999 25360071100119 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1000 25470071100213 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1001 25310071100024 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1002 25460072200269 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ
1003 25370071100109 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1004 25400071100057 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1005 25400071100068 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1006 25410191100164 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
1007 25470071100224 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1008 25450071100255 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1009 25520031102644 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1010 25410191100175 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
1011 25470191100238 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
1012 25470191100249 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
1013 25410191100186 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
1014 25480071100394 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1015 25440071100085 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1016 25430071100106 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1017 25360071100121 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1018 25190071100019 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1019 25470071100257 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1020 25470071100268 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1021 25490071100349 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1022 25501621100466 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1023 25491621100353 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1024 25431621100119 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1025 25431621100121 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1026 25431621100132 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1027 25401621100072 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1028 25530031101464 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1029 25490031100367 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรเชิงชีวภาพ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1030 25450031100262 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1031 25420031100123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1032 25460041100286 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1033 25460041100297 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1034 25470041100276 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)
1035 25310041100032 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1036 25420041100135 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1037 25420041100146 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1038 25350041100047 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1039 25481621100407 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1040 25431621100143 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1041 25471621100283 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1042 25431621100154 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1043 25501541100478 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1044 25431541100166 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1045 25501541100489 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1046 25501541100491 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1047 25501541100502 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1048 25501541100513 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1049 25640564000995 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร
1050 25431791100186 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1051 25491791100374 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1052 25501791100522 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1053 25501791100533 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1054 25431791100197 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1055 25491791100385 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1056 25501791100544 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1057 25431791100208 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1058 25471791100293 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1059 25430021100213 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1060 25430021100224 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
1061 25440021100091 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
1062 25450021100272 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1063 25240021100019 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
1064 25470051100312 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
1065 25450021100294 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1066 25470051100301 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
1067 25470051100323 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
1068 25400051100088 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
1069 25400051100099 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
1070 25400051100101 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต
1071 25400051100112 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
1072 25480051100414 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
1073 25420051100158 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
1074 25440051100105 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1075 25450051100297 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
1076 25440051100116 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
1077 25330051100068 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1078 25470051100334 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1079 25440051100127 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
1080 25470051100345 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
1081 25400051100123 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1082 25450051100308 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1083 25450051100319 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1084 25370061100479 มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
1085 25490051100393 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
1086 25440051100138 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
1087 25450051100321 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1088 25400051100134 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1089 25400051100145 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1090 25440051100149 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
1091 25450051100332 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1092 25450021100349 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
1093 25430021100235 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์
1094 25370021100115 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
1095 25400051100156 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1096 25470051100356 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1097 25470051100367 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1098 25400051100167 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1099 25450051100354 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ)
1100 25400051100178 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
1101 25400051100189 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
1102 25460051100309 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
1103 25501041109631 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1104 25400051100191 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
1105 25400051100202 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
1106 25470051100378 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1107 25400051100213 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1108 25400051100235 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1109 25450051100365 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1110 25390061100639 มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1111 25470051100389 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1112 25180061100085 มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
1113 25450051100387 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1114 25390051100043 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1115 25480051100447 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
1116 25510051102083 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1117 25480051100458 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
1118 25470051100391 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
1119 25400051100246 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
1120 25400051100257 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
1121 25200061100109 มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
1122 25460051100311 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา
1123 25390051100054 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
1124 25410051100192 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน
1125 25481691109282 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1126 25340051100025 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
1127 25480051100469 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
1128 25380051100132 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1129 25390051100065 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
1130 25470051100402 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1131 25500051100552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
1132 25180051100016 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
1133 25490051100404 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1134 25501041109618 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1135 25300051100043 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
1136 25400051100279 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1137 25510051102105 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ)
1138 25500051100563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
1139 25400061101272 มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
1140 25180061100096 มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1141 25400051100281 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
1142 25420021100177 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1143 25470021100419 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1144 25430021100246 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1145 25310021100199 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1146 25430021100257 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1147 25450021100406 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ
1148 25460021100341 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ)
1149 25440021100168 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ
1150 25430021100268 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1151 25510021102124 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
1152 25430021100279 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
1153 25430021100281 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1154 25440021100179 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
1155 25470021100421 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1156 25470021100432 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
1157 25480021100477 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1158 25430021100292 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1159 25460021100443 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
1160 25430021100303 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
1161 25110021100015 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
1162 25450021100417 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
1163 25450021100428 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1164 25180021100024 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1165 25290021100026 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
1166 25490021100412 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
1167 25470021100454 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
1168 25470021100465 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
1169 25320021100097 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
1170 25400051100292 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1171 25430021100314 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต
1172 25400051100303 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1173 25400051100314 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ
1174 25400051100325 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอุตสาหการและปฏิบัติการ
1175 25400051100336 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
1176 25400051100347 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
1177 25400051100358 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
1178 25360051100139 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1179 25491391100425 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
1180 25400051100369 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1181 25140051100012 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
1182 25420051100193 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1183 25500051100574 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
1184 25450051100433 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
1185 25400051100371 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
1186 25400051100382 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
1187 25400051100393 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
1188 25400051100404 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
1189 25400051100415 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
1190 25470051100468 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการจัดการ
1191 25410051100203 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1192 25450051100444 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1193 25450051100455 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต
1194 25490051100437 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต
1195 25450051100466 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต
1196 25470051100479 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
1197 25400051100426 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1198 25500051100585 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
1199 25420051100204 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)