ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา
ค้นหาหลักสูตรภายในระบบ

ลำดับรหัสสถาบันศูนย์/วิทยาเขตหลักสูตรไทย
1 25350011100707 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (สหสาขาวิชา)
2 25570011103997 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาเชิงคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสหสาขาวิชา)
3 25430011101988 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรสหสาขาวิชา)
4 25430011101977 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรสหสาขาวิชา)
5 25400011101434 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรสหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ)
6 25400011101423 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
7 25260011100178 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (สหสาขาวิชา)
8 25440011101203 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (สหสาขาวิชา)
9 25240011100042 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สหสาขาวิชา)
10 25510011110853 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
11 25490011111637 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา)
12 25570011103975 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ
13 25480011110499 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
14 25550011106324 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปคึกษา
15 25420011101199 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
16 25200011100126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรเคพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต
17 25450011102857 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
18 25260011100167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
19 25380011100857 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
20 25110011100025 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
21 25350011100685 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
22 25070011100054 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
23 25310011100308 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
24 25130011100062 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติการศึกษา
25 25520011109245 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาตจวิทยา
26 25580011101783 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์เฉพาะทาง
27 25490201110334 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
28 25530191104386 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6ปี)
29 25530011105229 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป
30 25580011101772 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
31 25290011100306 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์
32 25370011100507 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์
33 25570011103964 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
34 25070011100043 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
35 25510011110842 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
36 25470011104255 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์
37 25520011109234 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
38 25440011101192 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
39 25490011111626 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
40 25440011101181 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มหโมเลกุล
41 25320011100434 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
42 25450011102868 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ (สหสาขาวิชา)
43 25440011101012 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
44 25480011109634 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
45 25480011109623 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
46 25560011103816 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต
47 25420011101043 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต
48 25450011102341 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
49 25510011109593 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ
50 25370011100395 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, การเงิน
51 25480011108892 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
52 25520021100382 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
53 25530021100089 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
54 25520021100393 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
55 25490021100017 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
56 25510021100155 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
57 25510021100166 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
58 25510021100177 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
59 25520021100404 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
60 25530021100091 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
61 25540021100024 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
62 25530021100102 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร
63 25530021100113 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
64 25540021100035 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
65 25540021100046 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
66 25510021100188 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
67 25490021100028 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
68 25520021100415 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร
69 25520021100426 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
70 25530021100124 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ
71 25530021100135 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน
72 25490021100039 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
73 25510021100199 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ)
74 25520021100437 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
75 25540021100057 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
76 25520021100448 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
77 25520021100459 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
78 25530021100146 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ)
79 25520021100461 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
80 25520021100472 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
81 25510031100202 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
82 25520031100484 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83 25510031100213 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
84 25510031100224 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
85 25520031100495 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
86 25550031100015 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
87 25530031100158 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
88 25510031100235 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษานานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
89 25520031100506 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
90 25520031100517 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
91 25520031100528 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
92 25480031100017 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
93 25450031100014 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
94 25510031100246 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
95 25510031100257 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
96 25520031100539 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
97 25520031100541 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
98 25480031100028 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
99 25480031100039 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
100 25500031100019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
101 25520031100552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
102 25530031100169 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
103 25510031100268 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
104 25520031100563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
105 25510031100279 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
106 25480031100041 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น
107 25520031100574 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
108 25540031100069 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
109 25520031100585 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
110 25520031100596 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
111 25480031100052 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112 25510031100281 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
113 25520031100607 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด
114 25510041100293 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
115 25510041100304 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
116 25520041100619 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
117 25480041100064 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
118 25520041100621 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
119 25510041100315 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
120 25520051100633 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
121 25500051100034 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล (หลักสูตรนานาชาติ)
122 25510051100327 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
123 25520051100644 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
124 25530051100173 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
125 25330051100655 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
126 25510051100338 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
127 25520051100666 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
128 25530051100184 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
129 25320051100677 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
130 25510051100349 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
131 25520051100688 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ
132 25510051100699 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ
133 25530051100195 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์
134 25220051100073 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
135 25510051100351 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
136 25520051100701 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
137 25461041101929 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
138 25480061100077 มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
139 25520061100713 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
140 25370061100724 มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
141 25510061100363 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
142 25520061100735 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
143 25510071100375 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
144 25510071100386 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
145 25510071100397 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
146 25510071100408 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
147 25500071100047 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
148 25500071100058 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
149 25500071100069 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
150 25490071100046 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
151 25520071100747 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
152 25490071100057 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
153 25540071100086 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
154 25520071100758 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
155 25520071100769 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
156 25510071100419 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
157 25520071100771 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
158 25510071100421 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
159 25520071100782 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
160 25510071100432 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
161 25510071100443 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
162 25570111101906 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
163 25530071100208 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข
164 25510081100466 มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
165 25510081100477 มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
166 25530081100211 มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
167 25510081100488 มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
168 25510081100499 มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
169 25520081100794 มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
170 25510081100501 มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
171 25510081100512 มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
172 25510081100523 มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
173 25510081100534 มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
174 25530081100222 มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี บัณฑิตวิทยาลัย
175 25481991108993 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)
176 25530081100233 มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
177 25530081100244 มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
178 25530081100255 มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศิลปากร
179 25520081100805 มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
180 25520091100817 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
181 25600096000809 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
182 25530091100278 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
183 25510091100557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
184 25520091100828 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
185 25540091100099 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
186 25480091100082 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
187 25520091100839 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
188 25530091100289 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
189 25520091100841 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
190 25520091100852 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
191 25520091100863 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
192 25530091100291 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
193 25520091100874 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
194 25510091100568 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
195 25530091100302 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
196 25520091100885 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
197 25530091100313 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
198 25520091100896 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
199 25520091100907 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
200 25510091100579 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
201 25540091100101 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
202 25540091100112 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
203 25530091100324 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
204 25530091100335 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
205 25520091100918 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
206 25540101100124 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
207 25530101100347 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
208 25450151102561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
209 25520101100932 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
210 25530101100358 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
211 25520101100943 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
212 25520101100954 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
213 25510101100582 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
214 25530101100369 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
215 25520101100965 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
216 25520111100977 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
217 25520111100988 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
218 25530111100372 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
219 25530111100383 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
220 25520121100991 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
221 25530121100406 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
222 25520121101002 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
223 25520121101013 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
224 25520121101024 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
225 25520121101035 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
226 25480131100097 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
227 25510131100607 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้
228 25510131100618 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
229 25510131100629 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
230 25520131101047 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
231 25520131101058 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
232 25520131101069 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
233 25510151100633 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
234 25510151100644 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
235 25530151100411 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
236 25520151101073 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
237 25510151100655 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
238 25540151100131 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
239 25520151101084 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
240 25530151100422 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
241 25510151100666 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
242 25510151100677 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
243 25530151100433 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
244 25530151100444 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
245 25530151100455 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
246 25490151100067 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
247 25540151100142 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
248 25540151100153 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
249 25510161100689 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
250 25520161101096 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
251 25520161101107 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
252 25530161100467 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
253 25630164004195 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
254 25510161100702 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
255 25510161100713 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
256 25520161101118 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
257 25530161100478 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
258 25520161101129 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
259 25480181100104 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
260 25480181100115 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
261 25520181101133 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
262 25520181101144 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
263 25520181101155 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
264 25520181101166 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
265 25470191100014 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
266 25490191100073 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนศิลปะ
267 25470191100025 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
268 25520191101178 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ)
269 25520191101189 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา
270 25540191100168 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
271 25520191101191 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
272 25491861111936 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
273 25520191101213 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
274 25530191100483 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
275 25530191100494 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
276 25530191100505 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
277 25530191100516 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
278 25520191101224 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
279 25510191100727 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
280 25510191100738 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
281 25530191100527 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
282 25540191100179 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
283 25510191100749 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
284 25480191100127 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
285 25520191101246 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
286 25520191101257 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
287 25510191100751 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรสองภาษา)
288 25510191100762 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
289 25510191100773 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
290 25520191101268 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ (หลักสูตรสองภาษา)
291 25530191100538 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
292 25490191100084 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
293 25530191100549 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
294 25530191100551 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
295 25540191100181 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
296 25520191101279 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
297 25510191100784 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
298 25530191100562 มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
299 25540201100193 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
300 25540201100204 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
301 25540201100215 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
302 25540201100226 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
303 25500201100075 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
304 25520201101282 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
305 25510201100796 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร
306 25510201100807 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
307 25520201101293 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยนเรศวร
308 25500201100086 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
309 25520201101304 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
310 25510201100818 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
311 25540201100237 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
312 25510201100829 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร
313 25510201100831 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
314 25540201100248 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
315 25520201101315 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
316 25500201100097 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
317 25520201101326 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
318 25510201100842 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร
319 25520201101337 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืชอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
320 25520201101348 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
321 25540201100259 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
322 25540201100261 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
323 25510201100853 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
324 25520201101359 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
325 25520201101361 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
326 25510201100864 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
327 25520201101372 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
328 25520201101383 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
329 25510201100875 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
330 25610024000834 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
331 25500211100109 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
332 25530211100575 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
333 25510211100887 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
334 25520211101406 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
335 25520211101417 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
336 25530211100586 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
337 25500221100112 มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
338 25500221100123 มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
339 25530231100599 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
340 25530231100601 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
341 25530231100612 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
342 25510241100892 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา
343 25520241101422 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
344 25530241100624 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
345 25520241101433 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
346 25520241101444 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
347 25510241100903 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
348 25510241100914 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา
349 25520241101466 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
350 25520241101477 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
351 25530241100646 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
352 25510251100926 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
353 25510251100937 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
354 25530251100658 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
355 25530251100669 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
356 25520261101492 มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
357 25540261100278 มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
358 25520261101503 มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
359 25520261101514 มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยนครพนม
360 25520261101525 มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม
361 25520261101536 มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยนครพนม
362 25530261100672 มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนครพนม
363 25530261100683 มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม
364 25530261100694 มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร มหาวิทยาลัยนครพนม
365 25520261101547 มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
366 25530261100705 มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
367 25520261101558 มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยนครพนม
368 25540271100281 มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
369 25490511100091 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารตรา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
370 25500511100136 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
371 25530511100714 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
372 25520511101567 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
373 25520511101578 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
374 25520511101589 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
375 25530531100727 มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ
376 25510531100949 มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ
377 25520541101594 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
378 25480541100137 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
379 25520541101605 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
380 25540541100292 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
381 25520541101616 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
382 25480541100148 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาคารพญาไท มหาวิทยาลัยศรีปทุม
383 25540541100303 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
384 25510541100952 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
385 25530541100739 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
386 25520541101627 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
387 25520541101638 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม
388 25540541100314 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
389 25480541100159 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
390 25400011101164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
391 25510561100965 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
392 25540561100327 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเว็บและเนื้อหา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
393 25530561100743 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
394 25520561101642 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
395 25520561101653 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
396 25490571100108 มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง มหาวิทยาลัยเกริก
397 25530601100758 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
398 25520611101669 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
399 25500611100148 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
400 25520611101671 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
401 25520611101682 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
402 25520611101693 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
403 25520611101704 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
404 25490681100112 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต
405 25561881102148 วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา
406 25500681100157 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
407 25510681100981 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
408 25510681100992 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) มหาวิทยาลัยรังสิต
409 25500681100168 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลักสูตรทางไกล) มหาวิทยาลัยรังสิต
410 25540681100343 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค มหาวิทยาลัยรังสิต
411 25530681100768 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต
412 25520681101746 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
413 25540681100354 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยรังสิต
414 25520741101754 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
415 25540741100362 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
416 25500741100176 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาทวิภาษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
417 25520741101765 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
418 25540741100373 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
419 25540741100384 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน(หลักสูตรนานาชาติ)
420 25500741105159 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายภาษีอากร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
421 25520831101776 มหาวิทยาลัยราชธานี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชธานี
422 25510901101018 มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี
423 25521031101789 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
424 25521031101791 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
425 25521031101802 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
426 25521031101813 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
427 25521031101824 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
428 25511041101036 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
429 25531041100779 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
430 25541041100398 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
431 25511071101041 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
432 25521071101839 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
433 25531101100787 วิทยาลัยสันตพล หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยสันตพล
434 25541101100406 วิทยาลัยสันตพล หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา วิทยาลัยสันตพล
435 25511151101051 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
436 25511151101062 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
437 25531221100792 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
438 25531221100803 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
439 25511231101072 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
440 25531231100826 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
441 25521231101848 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
442 25471241100044 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
443 25531261100831 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
444 25531261100842 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
445 25521271101854 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
446 25511271101087 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
447 25511271101098 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
448 25521271101865 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
449 25511271101109 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
450 25541291100418 มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก สระบุรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
451 25511301101114 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
452 25511301101125 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
453 25511301101136 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
454 25531301100857 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
455 25521301101879 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
456 25511301101147 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
457 25521311101882 มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
458 25521311101893 มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเนชั่น
459 25531311100869 มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
460 25521331101906 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล
461 25531331100884 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
462 25521331101939 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
463 25531331100906 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
464 25541331100435 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
465 25541331100446 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
466 25511371101156 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
467 25511371101167 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
468 25521371101945 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
469 25481391100165 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
470 25521391101958 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
471 25511391101171 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
472 25531401100915 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
473 25541401100455 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
474 25541401100466 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
475 25541401100477 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
476 25541411100489 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
477 25491411100124 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
478 25521431101964 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
479 25531431100929 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
480 25521431101975 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
481 25521431101986 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
482 25521431101997 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
483 25511431101186 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
484 25531431100931 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
485 25511431101197 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
486 25521431102008 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
487 25531431100942 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
488 25521431102019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
489 25521431102021 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
490 25481431100171 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
491 25481431100182 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
492 25511441101209 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
493 25531441100954 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
494 25521441102033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
495 25481441100194 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
496 25521451102045 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
497 25511451101223 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
498 25511451101234 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
499 25511451101245 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
500 25521451102056 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
501 25491461100131 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
502 25531461100967 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
503 25511471101258 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
504 25511481101261 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
505 25541481100498 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
506 25521481102061 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
507 25530131104806 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
508 25541491100501 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
509 25541491100512 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
510 25511491101284 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรต่อเนื่อง
511 25531491100972 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
512 25531491100983 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
513 25511491101295 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
514 25541501100524 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
515 25521501102074 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
516 25481511100203 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
517 25491511100147 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
518 25541511100536 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
519 25511511101308 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
520 25511511101319 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
521 25541511100558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
522 25511511101321 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
523 25521521102087 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
524 25521521102098 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
525 25501541100186 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
526 25501541100197 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
527 25521541102102 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
528 25511541101335 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
529 25531541101001 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
530 25511541101346 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
531 25521541102113 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
532 25460011102149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
533 25531561101036 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
534 25531561101047 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
535 25531561101058 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
536 25521561102126 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
537 25521561102137 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
538 25521571102149 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
539 25481571100211 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
540 25521571102151 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
541 25521571102162 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
542 25521581102174 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
543 25531581101062 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
544 25511581101363 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
545 25541581100567 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
546 25541581100578 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
547 25541581100589 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
548 25531581101073 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
549 25521581102185 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
550 25541581100591 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
551 25521601102198 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
552 25521601102209 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
553 25521601102211 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
554 25521611102223 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ
555 25521631102236 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
556 25521631102247 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
557 25521631102258 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
558 25531631101089 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
559 25521631102269 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
560 25511641101371 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
561 25531641101092 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
562 25531641101103 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
563 25531641101114 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
564 25531641101125 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
565 25501651100201 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
566 25541661100601 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
567 25541661100612 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
568 25541661100623 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
569 25541661100634 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
570 25511661101384 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
571 25521661102274 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
572 25511661101395 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
573 25511661101406 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
574 25531661101138 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
575 25531661101149 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
576 25531661101151 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
577 25531661101162 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
578 25521661102285 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
579 25521661102296 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
580 25511661101417 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
581 25521661102307 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
582 25521661102318 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจภัตรคาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
583 25521661102329 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
584 25531671101174 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
585 25541671100646 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
586 25521671102332 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
587 25511671101429 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
588 25521671102343 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
589 25521671102354 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
590 25541671100657 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
591 25531681101186 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
592 25501681100215 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
593 25511681101432 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
594 25501681100226 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
595 25511681101443 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
596 25511691101455 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
597 25511691101466 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
598 25541691100661 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
599 25521701102368 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
600 25521701102379 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
601 25521701102381 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
602 25501711100231 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
603 25511711101479 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
604 25511711101481 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
605 25501711100242 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
606 25521721102394 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
607 25521721102405 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
608 25521721102416 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
609 25511731101494 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
610 25531731101193 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
611 25531731101204 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
612 25511741101506 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
613 25521741102431 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
614 25531751101217 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
615 25531751101228 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
616 25531751101239 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
617 25531751101241 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
618 25521751102443 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
619 25521751102454 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
620 25521751102465 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
621 25531761101253 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
622 25491771100157 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
623 25521791102471 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
624 25521791102482 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
625 25511791101513 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
626 25501801100253 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
627 25521801102494 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
628 25511811101526 มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม
629 25511811101537 มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
630 25521811102506 มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสยาม
631 25541811100686 มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม
632 25531811101269 มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติภาพศึกษาและการฑูต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสยาม
633 25541811100697 มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสยาม
634 25531821101272 วิทยาลัยเชียงราย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยเชียงราย
635 25531821101283 วิทยาลัยเชียงราย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเชียงราย
636 25511821101549 วิทยาลัยเชียงราย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
637 25511831101552 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
638 25511831101563 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
639 25511831101574 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
640 25501851100269 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
641 25501851100271 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
642 25501851100282 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
643 25501851100293 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
644 25501851100304 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
645 25501851100315 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
646 25501851100326 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
647 25501851100337 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
648 25501851100348 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
649 25501851100359 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
650 25491851100167 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
651 25511851101587 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
652 25491851100178 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
653 25481851100223 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามหายานศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
654 25511851101598 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
655 25511851101609 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
656 25541851100703 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
657 25541851100714 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
658 25491861100181 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
659 25481861100235 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
660 25481861100246 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
661 25511871101613 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
662 25511881101625 วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
663 25521881102515 วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา
664 25511881101636 วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนครราชสีมา
665 25491881101647 วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
666 25511881101658 วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาลัยนครราชสีมา
667 25511881101669 วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลัยนครราชสีมา
668 25511911101674 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
669 25511911101685 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
670 25511911101707 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
671 25511911101718 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
672 25511911101729 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
673 25511911101731 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
674 25511911101742 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
675 25501921100368 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
676 25511921101754 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
677 25511921101765 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
678 25511921101776 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
679 25521931102522 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
680 25511931101788 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
681 25521941102534 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
682 25511941101791 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
683 25511941101802 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
684 25511941101813 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
685 25531941101297 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
686 25521941102545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
687 25531941101308 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
688 25531941101319 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
689 25511941101824 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
690 25511951101836 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
691 25541951100726 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
692 25521951102557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
693 25521951102568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
694 25531951101322 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
695 25531951101333 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
696 25501951100373 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
697 25521951102579 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
698 25511961101848 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
699 25511971101851 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
700 25541971100739 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
701 25511971101862 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
702 25511971101873 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
703 25511971101884 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ไสใหญ่) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
704 25511971101895 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
705 25511971101906 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
706 25541971100741 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
707 25541971100752 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
708 25511971101917 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
709 25511971101928 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
710 25511971101939 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
711 25511971101941 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
712 25511971101952 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
713 25511971101963 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
714 25511981101975 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
715 25531991101348 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
716 25511991101987 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
717 25531991101359 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
718 25521991102596 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภูมิทัศน์และการจัดสวน
719 25531991101372 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
720 25531991101383 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
721 25531991101394 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
722 25511991102009 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม
723 25512011102013 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
724 25532011101407 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
725 25532011101418 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข
726 25542201100768 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา
727 25512251102021 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
728 25532261101427 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
729 25532281101431 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
730 25550031104864 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
731 25512281102046 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
732 25512281102057 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
733 25522501102615 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
734 25532611101448 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
735 25350011100437 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
736 25490011110052 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
737 25530011104217 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
738 25350011100426 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย
739 25490011110041 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ
740 25480011108881 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
741 25500011110716 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพ
742 25420011101032 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
743 25490611100193 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
744 25480611100258 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
745 25470611100066 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
746 25500611100385 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
747 25490611100204 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
748 25480611100269 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
749 25470611100077 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
750 25500611100396 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
751 25490611100215 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
752 25470611100088 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
753 25490611100226 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
754 25470611100099 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
755 25500611100407 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
756 25460171100033 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
757 25500171100419 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
758 25410171100026 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
759 25360171100019 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
760 25360171100021 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
761 25420171100051 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
762 25360171100032 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
763 25380171100023 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
764 25360171100043 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
765 25370171100022 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
766 25360171100054 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
767 25370171100033 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
768 25380171100034 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
769 25501021100425 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
770 25491021100233 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
771 25450031100036 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
772 25450031100047 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
773 25380031100049 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
774 25450031100058 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
775 25450031100069 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
776 25450031100071 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
777 25420031100055 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
778 25420031100066 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
779 25360031100069 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
780 25430031100023 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
781 25460031100037 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
782 25320031100019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
783 25460031100026 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
784 25460031100048 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
785 25460031100059 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
786 25400031100018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
787 25410031100032 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
788 25470031100106 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
789 25270031100014 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
790 25270031100025 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
791 25460031100061 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
792 25380031100051 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
793 25480031100276 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
794 25270031100036 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
795 25480031100287 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
796 25380031100062 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
797 25460031100072 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
798 25460031100083 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
799 25460031100094 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
800 25470031100117 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
801 25450031100082 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
802 25521431103145 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
803 25511431102615 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
804 25501431101455 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
805 25511431102626 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
806 25511431102637 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
807 25511431102648 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
808 25510071102658 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
809 25510071102669 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
810 25510071102671 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
811 25360181100257 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
812 25511431102683 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
813 25511431102694 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
814 25531431101649 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
815 25521431103156 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
816 25630218004241 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน
817 25350681100083 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
818 25340681100069 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
819 25290681100086 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
820 25370681100164 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต
821 25290681100097 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก
822 25290681100121 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต
823 25430681100644 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
824 25450681100668 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
825 25300681100098 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
826 25450681100679 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
827 25300681100109 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
828 25370681100175 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต
829 25420681100441 มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
830 25521431103167 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
831 25481111102245 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
832 25591011101458 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์ มหาวิทยาลัยเมธารัถย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)
833 25351111100147 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
834 25481951102259 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
835 25351111100158 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
836 25301111100219 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
837 25511951103399 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
838 25541951101345 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
839 25511951103401 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
840 25501951102239 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
841 25501951102241 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
842 25501951102252 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
843 25501951102263 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
844 25511951103412 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
845 25511951103423 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
846 25471711103804 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
847 25501951102285 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
848 25471111101311 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
849 25481111102267 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
850 25481951102272 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
851 25541111101353 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
852 25481951102283 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
853 25431111100754 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
854 25541951101367 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
855 25551421100998 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ
856 25281111100072 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
857 25541141101378 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
858 25551821101004 วิทยาลัยเชียงราย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเชียงราย
859 25520061103795 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
860 25501141102296 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
861 25511271103438 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยปทุมธานี
862 25481931102303 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
863 25450031100093 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
864 25370031100037 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
865 25470031100128 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
866 25390031100017 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
867 25450031100104 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
868 25500031100436 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
869 25270031100047 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
870 25480031100298 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
871 25490181100241 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
872 25500011110705 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
873 25450071100119 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
874 25480071100304 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง
875 25310071100013 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
876 25450031100126 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
877 25450071100132 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
878 25320031100021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
879 25430071100038 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
880 25470031100139 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
881 25450031100148 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
882 25460031100105 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
883 25460031100116 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
884 25440071100017 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
885 25330031100011 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
886 25470031100141 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
887 25460031100127 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
888 25300031100028 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
889 25330071100026 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
890 25490031100255 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
891 25440031100024 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง
892 25500061102498 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
893 25320031100032 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
894 25490031100266 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
895 25400031100029 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
896 25370031100048 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
897 25340031100012 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปคึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
898 25320031100043 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
899 25460031100138 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
900 25460031100149 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
901 25370031100059 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
902 25460031100151 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
903 25470031100152 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
904 25500061102509 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
905 25430031100045 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
906 25490031100277 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
907 25460031100162 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
908 25430031100056 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
909 25530031101453 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
910 25460031100184 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
911 25380031100073 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
912 25440031100035 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
913 25510031102068 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
914 25300031100039 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
915 25220031100018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
916 25520031102633 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
917 25410031100043 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
918 25450031100159 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
919 25350031100024 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
920 25320031100054 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น
921 25450031100161 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
922 25320031100065 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
923 25160031100012 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
924 25440031100046 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
925 25440031100057 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
926 25480031100311 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
927 25460031100173 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
928 25460041100185 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
929 25400041100032 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
930 25330041100034 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
931 25400041100043 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
932 25420041100078 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
933 25380041100085 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
934 25410041100055 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
935 25410041100066 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
936 25410041100077 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
937 25070041100013 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
938 25250041100013 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
939 25430041100068 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
940 25280041100016 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
941 25431391100079 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
942 25380041100096 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
943 25230041100011 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
944 25420041100089 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
945 25330041100045 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
946 25470041100164 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
947 25290041100017 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
948 25450041100173 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
949 25410041100088 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
950 25440041100069 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
951 25490041100289 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
952 25460041100196 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
953 25100041100016 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
954 25260041100014 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
955 25380041100107 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
956 25490041100291 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
957 25410041100099 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
958 25470041100175 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
959 25380041100118 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
960 25450041100184 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
961 25460041100207 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
962 25370041100062 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
963 25460041100218 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
964 25490041100302 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
965 25350041100036 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
966 25450041100195 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
967 25450041100206 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
968 25450041100217 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
969 25500041100448 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
970 25450041100228 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
971 25510041102071 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
972 25480041100323 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
973 25480041100334 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
974 25410041100101 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
975 25490041100313 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
976 25370041100073 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
977 25490041100324 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
978 25010041100016 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
979 25470181100182 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
980 25480041100345 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
981 25410041100112 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
982 25481391100367 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
983 25440041100071 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
984 25461391100231 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
985 25410041100123 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
986 25410041100134 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
987 25410041100145 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
988 25460041100242 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
989 25360041100083 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
990 25420041100091 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
991 25410041100156 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
992 25380041100129 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
993 25471391100197 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
994 25390071100023 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
995 25360041100094 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
996 25450041100239 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
997 25420041100102 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
998 25480041100378 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
999 25430041100081 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1000 25490041100335 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1001 25330041100056 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1002 25450041100241 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1003 25390041100031 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1004 25080041100014 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1005 25360041100105 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1006 25430041100092 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1007 25500041100459 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1008 25420041100113 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1009 25370041100084 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1010 25320041100077 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1011 25370041100095 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1012 25480041100389 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1013 25470071100202 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1014 25360071100119 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1015 25470071100213 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1016 25310071100024 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1017 25460072200269 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ
1018 25370071100109 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1019 25400071100057 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1020 25400071100068 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1021 25410191100164 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
1022 25470071100224 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1023 25450071100255 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1024 25520031102644 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1025 25410191100175 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
1026 25470191100238 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
1027 25470191100249 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
1028 25410191100186 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
1029 25480071100394 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1030 25440071100085 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1031 25430071100106 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1032 25360071100121 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1033 25190071100019 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1034 25470071100257 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1035 25470071100268 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1036 25490071100349 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1037 25501621100466 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1038 25491621100353 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1039 25431621100119 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1040 25431621100121 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1041 25431621100132 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1042 25401621100072 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1043 25530031101464 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1044 25490031100367 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรเชิงชีวภาพ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1045 25450031100262 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1046 25420031100123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1047 25460041100286 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1048 25460041100297 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1049 25470041100276 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)
1050 25310041100032 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1051 25420041100135 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1052 25420041100146 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1053 25350041100047 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1054 25481621100407 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1055 25431621100143 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1056 25471621100283 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1057 25431621100154 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1058 25501541100478 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1059 25431541100166 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1060 25501541100489 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1061 25501541100491 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1062 25501541100502 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1063 25501541100513 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1064 25640564000995 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร
1065 25431791100186 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1066 25491791100374 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1067 25501791100522 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1068 25501791100533 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1069 25431791100197 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1070 25491791100385 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1071 25501791100544 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1072 25431791100208 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1073 25471791100293 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1074 25430021100213 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1075 25430021100224 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
1076 25440021100091 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
1077 25450021100272 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1078 25240021100019 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
1079 25470051100312 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
1080 25450021100294 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1081 25470051100301 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
1082 25470051100323 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
1083 25400051100088 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
1084 25400051100099 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
1085 25400051100101 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต
1086 25400051100112 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
1087 25480051100414 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
1088 25420051100158 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชนบทศึกษาและการพัฒนา
1089 25440051100105 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1090 25450051100297 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
1091 25440051100116 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
1092 25330051100068 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1093 25470051100334 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1094 25440051100127 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
1095 25470051100345 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
1096 25400051100123 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1097 25450051100308 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1098 25450051100319 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1099 25370061100479 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1100 25490051100393 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
1101 25440051100138 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
1102 25450051100321 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1103 25400051100134 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1104 25400051100145 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1105 25440051100149 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
1106 25450051100332 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1107 25450021100349 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
1108 25430021100235 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์
1109 25370021100115 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
1110 25400051100156 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1111 25470051100356 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1112 25470051100367 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1113 25400051100167 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1114 25450051100354 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ)
1115 25400051100178 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
1116 25400051100189 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
1117 25460051100309 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
1118 25501041109631 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1119 25400051100191 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
1120 25400051100202 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
1121 25470051100378 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1122 25400051100213 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1123 25400051100235 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1124 25450051100365 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1125 25390061100639 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1126 25470051100389 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1127 25180061100085 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1128 25450051100387 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1129 25390051100043 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1130 25480051100447 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
1131 25510051102083 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1132 25480051100458 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
1133 25470051100391 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
1134 25400051100246 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
1135 25400051100257 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
1136 25200061100109 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1137 25460051100311 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา
1138 25390051100054 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
1139 25410051100192 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน
1140 25481691109282 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1141 25340051100025 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
1142 25480051100469 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
1143 25380051100132 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1144 25390051100065 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
1145 25470051100402 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1146 25500051100552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
1147 25180051100016 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารัสเซีย
1148 25490051100404 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1149 25501041109618 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1150 25300051100043 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
1151 25400051100279 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1152 25510051102105 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ)
1153 25500051100563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
1154 25400061101272 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
1155 25180061100096 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1156 25400051100281 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
1157 25420021100177 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1158 25470021100419 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1159 25430021100246 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1160 25310021100199 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1161 25430021100257 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1162 25450021100406 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
1163 25460021100341 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ)
1164 25440021100168 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
1165 25430021100268 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1166 25510021102124 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
1167 25430021100279 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
1168 25430021100281 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1169 25440021100179 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
1170 25470021100421 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1171 25470021100432 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
1172 25480021100477 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1173 25430021100292 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1174 25460021100443 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
1175 25430021100303 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
1176 25110021100015 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
1177 25450021100417 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
1178 25450021100428 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1179 25180021100024 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1180 25290021100026 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
1181 25490021100412 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
1182 25470021100454 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
1183 25470021100465 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
1184 25320021100097 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
1185 25400051100292 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1186 25430021100314 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต
1187 25400051100303 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1188 25400051100314 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ
1189 25400051100325 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอุตสาหการและปฏิบัติการ
1190 25400051100336 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
1191 25400051100347 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
1192 25400051100358 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
1193 25360051100139 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1194 25491391100425 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1195 25400051100369 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1196 25140051100012 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
1197 25420051100193 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1198 25500051100574 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
1199 25450051100433 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
1200 25400051100371 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
1201 25400051100382 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
1202 25400051100393 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
1203 25400051100404 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
1204 25400051100415 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
1205 25470051100468 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการจัดการ
1206 25410051100203 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
1207 25450051100444 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1208 25450051100455 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต
1209 25490051100437 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต
1210 25450051100466 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต
1211 25470051100479 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
1212 25400051100426 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
1213 25500051100585 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
1214 25420051100204 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
1215 25330051100081 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการตลาดมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1216 25440051100184 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
1217 25460051100355 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหาร
1218 25471651100488 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1219 25471651100499 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1220 25481651100491 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
1221 25471651100501 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1222 25471651100523 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1223 25451651100475 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1224 25491651100446 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการวางแผนทางสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1225 25471651100534 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1226 25481651100502 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1227 25501651100594 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1228 25501651100605 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
1229 25501651100616 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
1230 25501651100627 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1231 25441651100193 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1232 25511651102136 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1233 25501651100638 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1234 25401651100435 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1235 25420021100212 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
1236 25460021100363 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
1237 25450021100485 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
1238 25450021100496 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร (วิทยาเขตกำแพงแสน)
1239 25450021100507 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
1240 25470021100544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1241 25230021100029 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้
1242 25470021100555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
1243 25410191100219 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
1244 25470191100565 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
1245 25360191100146 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1246 25450191100517 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1247 25470021100577 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
1248 25460021100374 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
1249 25320021100108 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1250 25550061100029 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
1251 25530011104206 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
1252 25530011104195 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
1253 25430011101652 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
1254 25430011101641 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
1255 25400011101153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1256 25400141100483 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1257 25440141100206 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1258 25520141104683 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ -มัลติมิเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1259 25360011100495 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1260 25450011102339 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
1261 25420011101021 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการอุดมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
1262 25250141100025 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1263 25400141100494 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1264 25500141100653 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1265 25370011100384 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
1266 25540011104455 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
1267 25510011109558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
1268 25430011101628 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาบูรณะช่องปากและใบหน้า
1269 25510011109547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาการฟื้นฟูสภาพฟันทั้งปาก
1270 25460011102116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
1271 25500011110615 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
1272 25490011109916 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
1273 25430141100339 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1274 25430141100341 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1275 25430141100352 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1276 25350011100415 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม
1277 25440011100898 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร
1278 25510011109525 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชเคมี
1279 25450011102216 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
1280 25520011107827 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
1281 25510011109514 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส
1282 25510011109503 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
1283 25510011109492 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
1284 25520011107816 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
1285 25500011110604 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
1286 25520011107805 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
1287 25480011108789 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
1288 25510011109481 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรอัก