ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลนักศึกษา

เป็นข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษา
จากข้อมูลรายบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

เป็นข้อมูลสถิติจำนวนบุคลากร
จากข้อมูลรายบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

เป็นข้อมูลสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
จากข้อมูลรายบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา

เป็นข้อมูลที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง อว.

สถิตินักศึกษาใหม่

สถิตินักศึกษารวม

สถิติบุคลากร

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา

สถิติสถาบันอุดมศึกษา

โรงเรียนสาธิต

อัปเดตข้อมูลล่าสุด

ดาวน์โหลดข้อมูลเดือนรายการข้อมูลจำนวนที่ดาวน์โหลด
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต กรกฏาคม โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำแนกตาม (**จำนวนนักเรียน จำแนกตาม จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชั้น และเพศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม4 - ม6)) 17
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต กรกฏาคม โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำแนกตาม (**จำนวนนักเรียน จำแนกตาม จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชั้น และเพศ ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม1 -ม3)) 20
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต กรกฏาคม โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำแนกตาม (**จำนวนนักเรียน จำแนกตาม จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชั้น และเพศ ระดับประถม ป1 - ป6) 18
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต กรกฏาคม โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำแนกตาม (**จำนวนนักเรียน จำแนกตาม จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชั้น และเพศ ระดับอนุบาล เตรียมอนุบาล และเด็กเล็ก) 17
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม กรกฏาคม นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อหลักสูตร / (สัญชาติ /ชั้นปี) 2,681
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม กรกฏาคม นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ (ชื่อปริญญา / ชั้นปี)) 1,721
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม กรกฏาคม นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / (จังหวัดที่ตั้งสถาบัน) 1,566
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษาใหม่ กรกฏาคม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / (จังหวัดที่ตั้งสถาบัน) 871
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา กรกฏาคม ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำแนกตามจังหวัดที่ตั้งสถาบัน) 1,863
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา กรกฏาคม ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อหลักสูตร / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565) 1,342
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา กรกฏาคม ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ชื่อหลักสูตร / (ผู้สำเร็จการศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 จำแนกตามสัญชาติ) 1,201
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา กรกฏาคม ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / ระดับการศึกษา / คณะ / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำแนกตามชื่อปริญญา) 1,268
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา กรกฏาคม ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565) 1,156
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา กรกฏาคม ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ชื่อหลักสูตร / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565) 1,045
ไฟล์รายละเอียด ข้อมูลสถานศึกษา มิถุนายน 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / (สถาบันอุดมศึกษาในและนอกสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเภทสถาบัน ประเภทวิทยาเขต และละติจูด และลองติจูด (LATITUDE/LONGITUDE)) 760

Infographicดูเพิ่มเติม

ข้อมูลหลักสูตร

ค้นหาข้อมูลหลักสูตร ค้นหาข้อมูลISCED ค้นหาตารางอ้างอิง ค้นหาจำนวนหลักสูตร


ข่าวสารและกิจกรรมข้อมูลด้านอื่นๆ


เอกสารแนบท้ายประกาศ
สป.อว. ข้อ 6 และ ข้อ 9 ของกฎกระทรวง


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
เว็บไซตนี้เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป


ทั้งนี้ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กรข.)
กลุ่มพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ (พข.)
02 333 3700 ต่อ 7003-7005
e-mail : info@mhesi.go.th


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์วันนี้

ทั้งหมด