ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลนักศึกษา

เป็นข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษา
จากข้อมูลรายบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

เป็นข้อมูลสถิติจำนวนบุคลากร
จากข้อมูลรายบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

เป็นข้อมูลสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
จากข้อมูลรายบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา

เป็นข้อมูลที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง อว.


อัปเดตข้อมูลล่าสุด

ดาวน์โหลดข้อมูลเดือนรายการข้อมูลจำนวนที่ดาวน์โหลด
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม มิถุนายน นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / (สถานภาพนักศึกษา (std_status =1,2,3,4) จะทำการ update รายงานอีกครั้ง วันที่ 9 มิถุนายน 2566) 133
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา เมษายน ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกตามจังหวัดที่ตั้งสถาบัน) 561
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา เมษายน ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อหลักสูตร / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564) 497
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา เมษายน ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ชื่อหลักสูตร / (ผู้สำเร็จการศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกตามสัญชาติ) 471
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา เมษายน ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / ระดับการศึกษา / คณะ / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกตามชื่อปริญญา) 445
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม มีนาคม นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / ระดับการศึกษา / ชื่อหลักสูตร / (3 กลุ่มสาขาวิชา /ประเภทการเรียน (ภาคปกติ ,ภาคพิเศษ) /ระดับการศึกษา(ปริญญาตรี ,โท,เอก) ) 1,205
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม มีนาคม นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / 753
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม มีนาคม นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / (สถานภาพของนักศึกษา(ลงทะเบียน , รักษาสภาพ , ขาดการติดต่อ , ยุติการศึกษา)) 534
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม มีนาคม นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2561-2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม (นักศึกษาต่างชาติ รัฐ และเอกชน ในสังกัดอว. ปีการศึกษา 2561- 2565 จำแนกตาม ชื่อสัญชาติของนักศึกษา ) 3,574
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม มีนาคม นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2561-2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม (นักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2561- 2565จำแนกตามกลุ่มสถาบัน (รัฐ และเอกชน ในสังกัดอว.) และ กลุ่มสาขาวิชา ISCED) 1,552
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม มีนาคม นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2561-2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม (นักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2561- 2565จำแนกตามกลุ่มสถาบัน (รัฐ และเอกชน ในสังกัดอว.) และ ระดับการศึกษา (ป.ตรี ป.โท ป.เอก)) 767
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษาใหม่ มีนาคม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / (สถานภาพของนักศึกษา(ลงทะเบียน , รักษาสภาพ , ขาดการติดต่อ , ยุติการศึกษา)) 441
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม มีนาคม นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ( ชื่อปริญญา / ชื่อสาขาวิชา /ชื่อสัญชาติของนักศึกษา / ชั้นปี ) 1,047
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษาใหม่ มีนาคม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561-2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม กลุ่มสถาบัน / (ข้อมูลนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 update 13-03-2566) 1,088
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษาใหม่ มีนาคม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561-2565 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม ระดับการศึกษา / (ข้อมูลนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 update 13-03-2566) 363

ดาวน์โหลดสถิติอุดมศึกษา

ข้อมูลนักศึกษา
สถิตินักศึกษาใหม่
ข้อมูลบุคลากร
สถิตินักศึกษารวม
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
สถิติบุคลากร
ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา
สถิติผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
สถิติสถาบันอุดมศึกษา
ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา
โรงเรียนสาธิต

Infographicดูเพิ่มเติม

ข้อมูลหลักสูตร


ข่าวสารและกิจกรรมข้อมูลด้านอื่นๆสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม`
จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ 2537


ทั้งนี้ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กรข.)
กลุ่มพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ (พข.)
02 039 5676-80
e-mail : info@mhesi.go.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้

ทั้งหมด