ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลนักศึกษา

เป็นข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษา
จากข้อมูลรายบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

เป็นข้อมูลสถิติจำนวนบุคลากร
จากข้อมูลรายบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

เป็นข้อมูลสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
จากข้อมูลรายบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา

เป็นข้อมูลที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง อว.

สถิตินักศึกษาใหม่

สถิตินักศึกษารวม

สถิติบุคลากร

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา

สถิติสถาบันอุดมศึกษา

โรงเรียนสาธิต

อัปเดตข้อมูลล่าสุด

ดาวน์โหลดข้อมูลเดือนรายการข้อมูลจำนวนที่ดาวน์โหลด
ไฟล์รายละเอียด บุคลากรอุดมศึกษา กุมภาพันธ์ บุคลากรอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม (ประเภทสถาบัน ชื่อสถาบัน วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ (ปก,ชก,ชพ,ชช,ชชพ)) 210
ไฟล์รายละเอียด บุคลากรอุดมศึกษา กุมภาพันธ์ บุคลากรอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม (ประเภทสถาบัน ชื่อสถาบัน ตำแหน่งทางบริหาร วุฒิการศึกษา และเพศ) 224
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา กุมภาพันธ์ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำแนกตามจังหวัดที่ตั้งสถาบัน) 227
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา กุมภาพันธ์ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อหลักสูตร / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565) 198
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา กุมภาพันธ์ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ชื่อหลักสูตร / (ผู้สำเร็จการศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 จำแนกตามสัญชาติ) 201
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา กุมภาพันธ์ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / ระดับการศึกษา / คณะ / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำแนกตามชื่อปริญญา) 207
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา กุมภาพันธ์ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565) 191
ไฟล์รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษา กุมภาพันธ์ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ชื่อหลักสูตร / กลุ่มสาขาวิชาของ UNESSCO / (ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565) 215
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม กุมภาพันธ์ นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / ระดับการศึกษา / (3 กลุ่มสาขาวิชา(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาศาสตร์สุขภาพ ) 372
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม กุมภาพันธ์ นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / (ชั้นปี) 681
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม กุมภาพันธ์ นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / ชื่อหลักสูตร / (กลุ่มสาขาวิชาISCED (INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF EDUCATION) 404
ไฟล์รายละเอียด นักศึกษารวม กุมภาพันธ์ นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด จำแนกตาม สถาบัน / กลุ่มสถาบัน / เพศ / ระดับการศึกษา / คณะ / ชื่อสาขาวิชา / (จังหวัดที่ตั้งสถาบัน) 548
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต กุมภาพันธ์ โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำแนกตาม (จำนวนบุคลากรโรงเรียนสาธิต - สายสนับสนุน ชื่อโรงเรียน เพศ และประเภทบุคลากร) 703
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต กุมภาพันธ์ โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำแนกตาม (จำนวนบุคลากรโรงเรียนสาธิต - สายวิชาการ ชื่อโรงเรียน เพศ และประเภทบุคลากร) 276
ไฟล์รายละเอียด โรงเรียนสาธิต กุมภาพันธ์ โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำแนกตาม (จำนวนบุคลากรโรงเรียนสาธิต ชื่อโรงเรียน เพศ และประเภทบุคลากร) 283

Infographicดูเพิ่มเติม

ข้อมูลหลักสูตร

ค้นหาข้อมูลหลักสูตร ค้นหาข้อมูลISCED ค้นหาตารางอ้างอิง ค้นหาจำนวนหลักสูตร


ข่าวสารและกิจกรรมข้อมูลด้านอื่นๆ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ 2537


ทั้งนี้ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กรข.)
กลุ่มพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ (พข.)
02 333 3700 ต่อ 7003-7005
e-mail : info@mhesi.go.th

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้

ทั้งหมด